"การจัดตั้งนิติบุคคล"     

      นิติบุคคล ตามหลักกฎหมายคือ บุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่ง ที่มีสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ส่วนนิติบุคคลประจำโครงการ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรนั้น จะเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง และจัดการความเรียบร้อยต่าง ๆ ในโครงการที่เราอยู่อาศัย       แล้วเราเคยสงสัยกันไหมครับว่า นิติบุคคลประจำโครงการ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรนั้น มีขั้นตอนในการจัดตั้งอย่างไร แล้วใครเป็นผู้คัดเลือกเข้ามา  วันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรรกันครับ

การจัดตั้ง “นิติบุคคลอาคารชุด”
      การจัดตั้งนิติบุคคล จะดำเนินการจัดตั้งเมื่อโครงการใกล้จะเสร็จ และ Developer จะเป็นผู้คัดสรร เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่รับบริหารโครงการนิติบุคคลให้เป็นผู้เข้ามารับหน้าที่ต่อ การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องกระทำก่อนทำการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดให้แก่บุคคลเดียวหรือหลายคน โดยถือกรรมสิทธิ์รวม โดยให้ผู้ขอโอน ผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดยื่นคำขอโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด พร้อมกับคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


การจัดตั้ง “นิติบุคคลบ้านจัดสรร”
      การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีขั้นตอนคือ ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗)
      ส่วนหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น จะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกจำนวนตั้งแต่สิบรายขึ้นไป เป็นต้น        จะเห็นว่า ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร จะมีขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงช่วงเวลาแต่งตั้งที่ต่างกัน เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของลูกบ้านหรือผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ได้สังคมที่มีคุณภาพในการอยู่ร่วมกันภายในโครงการอีกด้วยครับ.