นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้

บริษัท ลิฟวิ่งลิ้งค์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิฟวิ่งลิ้งค์เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้งานเกี่ยวกับท่าน เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นความลับ และให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เท่านั้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล Line ID เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการที่ท่านร้องขอจากเรา ท่านสามารถเลือกดูได้จากข้อกำหนดด้านล่างนี้

 

ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ลงโฆษณา

หากท่านกำลังเสนอขายทรัพย์สินหรือเสนอให้เช่าทรัพย์สินของท่านผ่านเรา

 • เราจะขอข้อมูลการติดต่อจากท่าน เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และที่อยู่ไปรษณีย์ Line ID เพื่อใช้ติดต่อเรื่องการเยี่ยมชมและให้ข้อมูลอัพเดทแก่ท่านเรื่องข้อเสนอที่เราได้รับ หรือรายการคำขอติดต่อเช่าทรัพย์สินของท่าน
 • หากท่านมิใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในทรัพย์สิน เราอาจขอรายละเอียดจากท่านเพื่อยืนยันว่าท่านสามารถขายหรือให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวได้หรือไม่ เช่น ขอหนังสือมอบอำนาจ คำสั่งตั้งผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ หรือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • นอกจากนี้เมื่อเราให้บริการท่านหรือในนามของท่านเราจะขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยอย่างน้อยที่สุดอาจเป็นการเก็บสำเนาบัตรประชาชน หากเรามีหน้าที่จะต้องกระทำเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย และเอกสารที่เป็นที่อยู่ของท่านเช่นสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้น
 • เราจะขอข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านเพื่อจัดเตรียมการชำระเงินสำหรับการชำระค่าเช่า ค่าเงินมัดจำหรือเงินค่างวดต่างๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านประสงค์จะได้จากเรา ตามคำขอของท่าน.

 

หากท่านต้องการเช่าทรัพย์สินที่เรานำเสนอ

 • เราจะขอข้อมูลการติดต่อจากท่าน เช่นหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และที่อยู่ไปรษณีย์ Line ID เพื่อใช้ติดต่อท่าน
 • ข้อกำหนดจำเพาะต่างๆเพื่อให้เราสามารถค้นหาทรัพย์สินที่เหมาะสมต่อความต้องการของท่าน

 

หากท่านต้องการซื้อทรัพย์สินที่เราเสนอขาย

และท่านได้มอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราแล้วนั้น เราจะขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการเข้าถึงใดๆ ที่ท่านอาจกำหนดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินเพื่อให้เราสามารถหาทรัพย์สินที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อค้นหาทรัพย์สินให้กับท่าน และหากท่านประสงค์ สามารถเจรจาต่อรองการซื้อทรัพย์สินในนามของท่านและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้

นอกเหนือจากนี้ เมื่อท่านได้ติดต่อธุรกิจกับเราในฐานะผู้ซื้อในนามบุคคล เราจะขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อทำตามข้อกำหนดนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เราอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้รับประโยชน์ขององค์กร หากข้อมูลของท่านเข้าข่ายที่จะต้องรายงานแล้วข้อมูลนี้จะถูกส่งต่อให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

การบริหารจัดการทรัพย์สิน

 • เมื่อเราบริหารทรัพย์สินของท่าน เราจะขอข้อมูลการติดต่อฉุกเฉินเพิ่มเติมจากท่านในกรณีที่เกิดความจำเป็นต้องติดต่อท่านนอกเวลาทำการ หรือในเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องที่ต้องการคำแนะนำหรืออนุมัติจากท่านเป็นกรณีฉุกเฉิน และเมื่อท่านว่าจ้างเราให้บริหารจัดการทรัพย์สินเราอาจจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลที่สามที่เราทำสัญญาว่าจ้างเพื่อให้บำรุงรักษาทรัพย์สินของท่านเป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เรามีต่อท่านได้สำเร็จลุล่วง และเพื่อจัดการและแนะนำท่านในการบริหารทรัพย์สินของท่านอย่างเหมาะสม

 

เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทจะนำข้อมุลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือเท่านั้น

 • เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 • เมื่อเราต้องการข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราได้ทำร่วมไว้กับท่าน
 • การประมวลผลและจัดการที่จำเป็นในการส่งเสริมหรือโฆษณาธุรกิจ แบรนด์และสินค้าและบริการของเรา การวัดการเข้าถึงสินค้า บริการ และประสิทธิภาพของแคมเปญของเรา
 • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท
 • เพื่อเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษหรือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อรับคำติชม เสนอแนะ รับเรื่องร้องเรียน จากเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน เทคโนโลยีนโยบายและแผนงานธุรกิจ
 • เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย

บริษัทอาจแต่งตั้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัท

บริษัทและหรือตัวแทน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะหรือต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการที่ท่านร้องขอจากเรา ท่านสามารถเลือกดูได้จากข้อกำหนดด้านล่างนี้

ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ลงโฆษณา

 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อท่านได้สำเร็จลุล่วงในการปล่อยเช่าหรือเสนอขายทรัพย์สินของท่าน หากท่านเป็นผู้ซื้อ หรือผู้เช่า เราใช้ข้อมูลในการจัดเตรียมสัญญาการซื้อขายหรือสัญญาเช่าให้ท่าน
 • หากท่านต้องการซื้อทรัพย์สินที่เราเป็นตัวแทนขายหรือขายทรัพย์สินโดยตั้งเราเป็นตัวแทน เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทนหรือทนายผู้รับมอบอำนาจของท่านและผู้แทนหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากคู่ค้าอีกฝ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกการซื้อขาย
 • หากท่านต้องการเช่าทรัพย์สินที่เราเป็นตัวแทน เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนายหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมาย การฉ้อโกง และ/หรือ การฟอกเงิน และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของท่านที่จะเช่าทรัพย์สินนั้นๆ

 

 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

ไฟล์ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าที่รัดกุมปลอดภัย การเข้าใช้ระบบเราจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจโดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวมอยู่ในศูนย์ข้อมูลซึ่งมีระบบและการป้องกันไว้รองรับเพื่อคุ้มครองการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่อาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีการควบคุมและเงื่อนไขการเข้าถึงที่เข้มงวดรองรับและการเข้าถึงนั้นถูกจำกัดเพียงบุคคลที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกควบคุมไว้เฉพาะพนักงานของลิฟวิ่งลิ้งค์และลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้กลุ่มบริษัทลิฟวิ่งลิ้งค์ที่จำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ปฏิบัติงานเท่านั้น ทั้งนี้ เรามีการจัดอบรมพนักงานและลูกจ้างที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของบริษัท หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในบางกรณี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพและข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อไป

 

ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทมีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย อาทิเช่น

 • กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บ
 • การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) บริษัทจะพิจารณาองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล และจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เป็นต้น

 

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

สิทธิขอถอนความยินยอม

หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัท เปิดเผยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นได้มาอย่างไรโดยปราศจากความยินยอมของท่าน

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัท ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน บริษัท จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่บริษัท สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัท หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัท ระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือโดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมล์ของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมล์อีกต่อไปคุณสามารถ ยกเลิกการตอดต่อ ในลิงค์อีเมล์หรือติดต่อมายังอีเมล์ของเราได้

 

วิธีที่ลิฟวิ่งลิ้งค์ใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์จดจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้เข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใช้งานฟังก์ชันบางประการ รวมถึงให้ข้อมูลกับเจ้าของเว็บไซต์

ลิฟวิ่งลิ้งค์ใช้คุกกี้แบบใด

รายการด้านล่างแสดงคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์แห่งนี้ พร้อมด้วยคำอธิบายการทำงานของคุกกี้แต่ละประเภท ท่านสามารถคลิกที่เครื่องหมาย ‘+’ เพื่อขยายกล่องข้อความระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้แต่ละประเภท หากมีรายละเอียดคุกกี้จากเว็บไซต์อื่นเพิ่มเติม เราได้แนบลิงค์ไว้ให้ในช่อง ‘ข้อมูลเพิ่มเติม’

Google Analytics

จุดประสงค์

เว็บไซต์ของลิฟวิ่งลิ้งค์ใช้งาน Google Analytics เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google เพื่อประเมินการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา และแปลงออกมาเป็นรายงานการใช้งานบนเว็บไซต์ให้แก่เรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการไม่ยอมรับหรือลบคุกกี้ตัวนี้ - http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

 

Google Ads

จุดประสงค์

เว็บไซต์ของลิฟวิ่งลิ้งค์ใช้งาน Google Ads เพื่อทำการตลาดรูปแบบใหม่ หรือเข้าถึงผู้ชมที่คล้ายคลึงกันเพื่อแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเลือกไม่ใช้งาน https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB

Facebook

จุดประสงค์

ลิฟวิ่งลิ้งค์ ใช้ Facebook Pixel เพื่อเก็บหรือรับข้อมูลบางประเภท และลิฟวิ่งลิ้งค์ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้โฆษณาจับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217 

การร้องเรียนและข้อมูลติดต่อ

การร้องเรียน

หากท่านมีข้อร้องเรียนเรื่องที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับท่านที่ ads@thaiapartment.com

ข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือคำขอ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราโดยการส่งอีเมลมาที่  ads@thaiapartment.com โทร 085-664-2000 หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท ลิฟวิ่งลิ้งค์ จำกัด เลขที่ 216/65, แอล พี เอ็น ทาวเวอร์, ชั้น 15, นางลิ้นจี่, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120

 

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.thaiapartment.com/privacy-policy

 

Back to Top

Privacy and cookie settings